Co to jest księga wieczysta?

Nie można zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości nie zaglądając do księgi wieczystej. Czym są księgi wieczyste? Co w nich znajdziemy i jakie to ma dla nas znaczenie?

Księgi wieczyste to swoisty rejestr stanu prawnego nieruchomości – tutaj więcej na ten temat. Jest to podstawa ustalenia właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, jej przeznaczenia oraz obciążeń, które mogą na niej ciążyć. Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej jest niezbędne, by przystąpić do umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, czy umowy przyrzeczonej.

Co znajdziemy w księdze wieczystej?

Księga wieczysta dzieli się na IV działy. Każdy z nich zawiera inne, niezbędne informacje do zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości.

Dział I zawiera oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z własnością. Tu znajdziemy szczegółowe oznaczenie nieruchomości; identyfikator działki, numer, obręb ewidencyjny, położenie, nazwę ulicy, czy sposób korzystania. W dalszej kolejności znajdziemy wpisy dotyczące własności. Jest to odpowiednik wpisów działu III księgi wieczystej. Znaczy to, że w dziale I zobaczymy, jakie są poszczególne udziały we współwłasności, tu znajdziemy informacje o użytkowaniu wieczystym wraz z terminem, czy wpisane własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

Dział II są to wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Tu wprowadzane są dane właściciela nieruchomości wraz z dokumentem, na podstawie którego właściciel nabył nieruchomość.

Dział III ksiąg wieczystych zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, oraz wpisy innych praw i roszczeń. Nie są tu wpisane hipoteki.

To w dziale III znajdziemy wzmianki o ograniczonych prawach rzeczowych. Czym są ograniczone prawa rzeczowe? W rejestr praw rzeczowych wchodzi użytkowanie polegające na obciążeniu prawem używania rzeczy z możliwością pobierania pożytków oraz służebności.

Służebności dzielimy na gruntowe i osobiste. Służebności gruntowe to służebność przesyłu, przechodu lub przejazdu. Bardzo często występuje służebność drogi koniecznej. Służebności osobiste to służebność mieszkania, ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu komorniczym, zawarcie umowy przedwstępnej, czy ograniczenie w postaci zakazu sprzedaży.

Dział IV księgi wieczystej zawiera wpisy o hipotece. Dział ten regulowany jest ustawą z 2003 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Treść księgi wieczystej jest podstawową informacją o nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne, a to znaczy, że każdy, kto ma interes prawny, może zapoznać się z jej treścią. Musimy pamiętać, że do umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości nie można stanąć nie wiedząc, co znajduje się w księgach wieczystych.