Do czego prowadzi inflacja?

Inflacja to skomplikowane zjawisko, które wpływa na wiele procesów gospodarczych. Jej skutki zwykle negatywnie odbijają się na sytuacji finansowo-ekonomicznej państwa, zwłaszcza z punktu widzenia konsumentów. Inflacja jest bowiem bezpośrednio sprężona ze spadkiem siły nabywczej pieniądza, a tym samym wzrostem cen. Niektóre skutki tego procesu odczuwane są szczególnie dotkliwie.

Spadek zaufania do pieniądza i zniekształcenie cen

Inflacja może doprowadzić do sytuacji, w której jedna ze stron rezygnuje z przeprowadzenia transakcji wyłącznie z powodu waluty oferowanej przez kontrahenta. Gwałtowna utrata wartości pieniądza w krótkim czasie sprawia, że na wielu rynkach staje się on praktycznie bezwartościowy. Zniekształcenie ulegają także same ceny towarów, na które wpływają m.in. koszty materiałów czy produkcji. Procesy inflacyjne mogą zaburzyć prawidłową ocenę przyczyn wzrostu cen poszczególnych dóbr. 

Spadek aktywności gospodarczej i dysproporcja na rynku

Regularne zmiany cen w oczywisty sposób decydują o tym, jaka jest inflacja w Polsce. Przedsiębiorcy mogą mieć w związku z nią uzasadnione obawy, przez co często rezygnują z planów inwestycyjnych lub częściowo je zarzucają. Poza spadkiem aktywności gospodarczej, następują też dysproporcje w redystrybucji siły nabywczej. Objawia się to np. przesunięciem dochodów podatników do budżetu państwa lub od podmiotów o słabej pozycji przetargowej do podmiotów generujących duże dochody. 

Niejednakowe tempo inflacji i niepewny zysk

Tendencja występowania niejednakowego tempa inflacji dla różnych towarów to szczególnie szkodliwe zjawisko. Wzrost cen obejmuje wówczas głównie dobra pierwszej potrzeby, co dotyka przede wszystkim najuboższych konsumentów. Inflacja może też doprowadzić do trudności w oszacowaniu zysków po przekazaniu oszczędności na lokatę terminową. W takim przypadku może się okazać, że intratny początkowo depozyt przynosi w dniu zapadalności realne straty. Z tego samego względu, na skutek inflacji często spadają dochody pożyczkodawców.