Komu i kiedy będzie potrzebne zaświadczenie o zatrudnieniu?

Każda osoba planująca złożyć wniosek o przyznanie kredytu, musi liczyć się z koniecznością okazania zaświadczenia o zatrudnieniu. Usługodawca musi mieć pewność co do tego, że potencjalny klient jest wypłacalny, zdolny do terminowej spłaty zobowiązania. Wiele prywatnych organizacji finansowych również oczekuje takiego dokumentu, podobnie jak sąd, MOPS czy nawet żłobek/przedszkole. 

Czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu i w jakim celu się je wystawia? 

Sposobem na potwierdzenie zatrudnienia w danym zakładzie pracy jest wystawienie przez pracodawcę stosownego dokumentu. Z niego z kolei musi jasno wynikać to, że jest się zatrudnianym i jaką otrzymuje się miesięcznie kwotę wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami prawa pracodawca nie powinien robić żadnych problemów z wystawieniem pracownikowi takiego pisma. Co więcej, nie ma żadnych limitów zaświadczeń, dlatego można wnioskować o nie wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Najczęściej dokument o zatrudnieniu wymagany jest przez bank, w celu upewnienia się co do zdolności kredytowej potencjalnego klienta. 

Zaświadczenia wymagają także sądy w przypadku spraw dotyczących rozwodu, podziału majątku czy przyznawania alimentów. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola również może być potrzebne pisemne potwierdzenie tego, że rodzic będzie w stanie opłacać świadczone mu usługi i nie ma możliwości sprawowania opieki nad podopiecznym w domu. Jeśli ktoś chce starać się o uzyskanie wsparcia socjalnego, różnego typu zasiłków, MOPS również będzie od niego wymagać zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu. To samo dotyczy kupowania w sklepie towaru na raty – trzeba udowodnić zdolność do terminowej spłaty zobowiązania. 

W dokumencie o zatrudnieniu musi zostać umieszczona nazwa zakładu pracy, wraz z jego danymi adresowymi i kontaktowym oraz imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL/numer i seria dowodu tożsamości, adres zameldowania. Nie może zabraknąć informacji dotyczących rodzaju umowy, czasu jej obwiązywania, charakteru wykonywanej pracy, średniej kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto wyliczonej na podstawie ostatniego kwartału.